KOORDYNATOR PROJEKTU

EDUFORMA SRL

Galleria degli Scrovegni 7, 35121 – Padova, Italy
Via della Croce Rossa 32, 35129 – Padova, Italy
www.eduforma.it

Eduforma to Centrum Edukacyjne akredytowane w regionie Veneto w zakresie usług szkoleniowych w perspektywie uczenia się przez całe życie (VET), a także usług poradnictwa i pośrednictwa pracy. Firma, założona w 2003 roku ma na celu opracowanie, marketing i prowadzenie usług szkoleniowych, informacje i poradnictwo zawodowe Eduforma oferuje usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania, specjalizuje się w rozwoju zasobów ludzkich, podnoszeniu umiejętności ludzi do radzenia sobie z problemami zawodowymi dotyczącymi ich specyficznych kompetencji w firmie, na określonym stanowisku. Eduforma świadczy usługi konsultacyjne w zakresie strategii rozwoju, od analizy potrzeb po planowanie interwencji, od ich realizacji po analizę wyników Eduforma przygotowuje, koordynuje i zarządza projektami szkoleniowymi finansowanymi przez Region Veneto (poprzez EFS), skierowanymi do bezrobotnej młodzieży i dorosłych. Eduforma jest akredytowaną instytucją w obszarze działań na rzecz młodzieży, w celu wdrożenia europejskiego planu „Gwarancja dla młodzieży”. Od 2014 r. Eduforma zrealizowała 54 projekty gwarancji dla młodzieży obejmujące prawie 430 młodych ludzi. W ciągu ostatnich 4 lat Eduforma regularnie realizowała szkolenia z zakresu podstawowego i dalszego kształcenia specjalistycznego w różnych dziedzinach, skierowane zarówno do wysoko wykwalifikowanych, jak i nisko wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Eduforma jest obecnie zaangażowana w realizację 12. cyklu programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców (EYE) i realizuje 7 programów Erasmus Plus z 7 różnymi Konsorcjami.

Partner

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

UL. PROJEKTOWA 4, 20-209 LUBLIN, Poland
www.wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) jest niepaństwową uczelnią wyższą, założoną w 2001 roku. WSEI oferuje pełne studia wyższe w wielu dyscyplinach akademickich. Z ponad 6 000 studentów (z czego ok. 80% uczących się zaocznie), jest uznawanym w całym kraju uniwersytetem. WSEI oferuje wyróżniające się doświadczenie edukacyjne, poprzez szereg kursów związanych z zawodem / licencjackich, magisterskich; kursy podyplomowe, m.in. ekonomia, zarządzanie, informatyka, poparte silnymi działaniami badawczymi i transferem wiedzy (Centrum Informatyki i Bezpieczeństwa Transportu). Wszystkie programy oferowane przez WSEI posiadają akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia utrzymuje ścisłą współpracę z wieloma instytucjami edukacyjnymi w całej Europie, przyjmując coraz bardziej międzynarodową perspektywę i zobowiązuje się do utrzymania wysokiego poziomu badań wynikających z programów naukowych wraz z rozwojem powiązań współpracy z przemysłem, handlem, a także sektorem badawczo-rozwojowym na poziomie międzynarodowym. Zespół Projektowy WSEI posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków, realizacji i koordynowaniu projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach inicjatyw unijnych. WSEI posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu projektów unijnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Amadeus Association

AMADEUS VEREIN FUR TRANSNATIONALE BILDUNG
IMPACT HUB VIENNA, LINDENGASSE 56, 1070 – WIEN, Austria
www.amadeus.or.at

Stowarzyszenie Amadeus (AA) jest międzynarodową agencją edukacyjną i instytutem szkoleniowym typu non-profit, oferującą poradnictwo zawodowe, szkolenia językowe, seminaria zawodowe oraz wysokiej jakości staże dla młodych pracowników i absolwentów. AA to instytut z 4 wykładowcami uniwersyteckimi i akademikami 18 w pełni wyposażonymi apartamentami z dostępem do Internetu WLAN i usługą sprzątania. Stowarzyszenie Amadeus co roku gości 700 uczestników z ponad 30 krajów na całym świecie podczas średnio 3-miesięcznego pobytu w Austrii. Stowarzyszenie Amadeus od 20 lat zarządza projektami mobilności, oferując pełny pakiet obejmujący odbiór z lotniska, zakwaterowanie, czesne, wprowadzenie kulturowe, doradztwo podczas rozmów kwalifikacyjnych, ocenę seminariów i staży, a także wybór odpowiednich praktyk na wszystkich poziomach edukacji. AA współpracuje z ponad 280 MŚP we wszystkich głównych sektorach gospodarki oraz w branżach i usługach związanych z ochroną środowiska. AA była również aktywna w różnych projektach KA2 i KA3 dzięki dużej sieci firm i instytucji w Austrii. Po sukcesie udziału w projekcie KA3 SME GAP, którego celem było „budowanie potencjału instytucji pośredniczących” w celu wspierania praktyk zawodowych w MŚP, Amadeus zdobył know-how i partnerstwa w celu promowania austriackiego szkolenia DUAL VET w Poziom europejski. Dzięki ścisłej współpracy z Austriacką Izbą Handlową i Ministerstwem Edukacji, Stowarzyszenie Amadeus mocno wierzy w transfer wiedzy w celu promowania korzyści płynących z programów praktyk zawodowych w całej Europie.

FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA

FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA
STRADA BORSEC NR 4 AP 56, 400408 – CLUJ NAPOCA, Romania
www.fundatiadanis.ro

Fundatia Danis pentru Dezvoltare Manageriala (Fundatia Danis) jest organizacją non-profit, założoną w 2000 roku. Fundatia Danis promuje i wspiera doskonałość zawodową oraz odpowiedzialność społeczną obecnych i przyszłych menedżerów i przedsiębiorców poprzez rozwój zarządzania, rozwój młodzieży i przedsiębiorczość programy edukacyjne. Fundatia Danis specjalizuje się w rozwoju zawodowym młodzieży i edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Rocznie Fundatia Danis pracuje z około 100-150 młodymi ludźmi (16-25 lat). W ciągu ostatnich piętnastu lat Fundatia Danis rozwijała swoją wiedzę we wspieraniu młodych ludzi i młodych przedsiębiorców poprzez 22 projekty stażowe dla studentów uczelni wyższych, docierając do ponad 1300 młodych ludzi, projekty stażowe dla uczniów szkół zawodowych (trzy projekty) oraz poprzez 14 projektów z zakresu przedsiębiorczości lub finansów projekty edukacyjne. W tym samym czasie Fundatia Danis współpracowała z młodymi menedżerami i doświadczonymi przedsiębiorcami oraz ponad 50 firmami, aby coraz bardziej angażować ich w rozwój społeczno-gospodarczy społeczności, w których pracują. Do tej pory Fundatia Danis pracowała w czterech projektach Erasmus+ (KA2 dla młodzieży) dotyczących CSR i MŚP wspierających organizacje młodzieżowe; przedsiębiorczość społeczna; umiejętności cyfrowe; oraz media i komunikacja, wszystkie skierowane do młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą z Europy. Ponadto, za pośrednictwem jednego ze swoich trenerów, Fundatia Danis brała udział w kilku szkoleniach dla pracowników młodzieżowych na temat CSR i pozyskiwania funduszy, opowiadania historii dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorczości w ramach projektów Erasmus+ KA1. Jednocześnie Fundatia Danis od 2012 roku działa jako Organizacja Pośrednicząca w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, organizując do tej pory 83 wymiany międzynarodowe pomiędzy doświadczonymi i nowymi przedsiębiorcami.

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CALLE SANT ROC 6, 46600 – ALZIRA, Spain
www.alzira.es

Alzira to hiszpańskie miasto liczące 44.225 mieszkańców położone w „Gminie Walencji”, 40 km od Walencji, która jest trzecim co do wielkości miastem w Hiszpanii. Przez wiele lat i pomimo kryzysu gospodarczego priorytetami Alzira były kwestie gospodarcze i rozwój społeczny w celu zaoferowania mieszkańcom możliwości życia w sprawiedliwym i spójnym mieście Projekty są realizowane przez wydział rozwoju lokalnego Rady Miasta Alzira: IDEA (Inicjatywa na rzecz lokalnego rozwoju Alzira). Agencja jest zależna od Wydziału Promocji Gospodarczej i Zatrudnienia Rady Miejskiej Alzira (Walencja). IDEA ma na celu promocję rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w mieście. Praca w kontekście społecznym trudnych warunków ekonomicznych IDEA ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia zarówno bezrobotnym, jak i przedsiębiorcom. Utworzona w 1995 roku firma IDEA działa w różnych dziedzinach, aby rozwijać miasto Alzira i wykazała swoje możliwości w zarządzaniu projektami lokalnymi, krajowymi i europejskimi. W 2007 roku IDEA otrzymała nagrodę dla najlepszej agencji ds. rozwoju lokalnego gminy Walencji. Ta cena jest wyrazem uznania pracy i sukcesu IDEA w obszarach przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Posiadając wysoce kompetentną i wydajną kadrę oraz wszechstronne zaplecze (1200m2 powierzchni), które można dostosować do różnorodnych działań i programów, IDEA posiada silne struktury, aby nadal rozwijać swoją działalność. Główne obszary IDEA to: Służba orientacji zawodowej: IDEA wspiera osoby bezrobotne, udzielając im pomocy w znalezieniu pracy. Publiczny Program Zatrudnienia: zebrane programy, które bezpośrednio generują miejsca pracy w Alzirze. Usługa Przedsiębiorcy: Usługa ta ma na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez świadczenie usług wzmacniających biznesplany i wspierających cały proces start-up. Usługa szkoleniowa: usługa ta ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych grup mających większe trudności w dostępie do rynku pracy, a tym samym poprawę ich powrotu do życia zawodowego.

PersonnEl Training EOOD

Personnel Training EOOD
Petrohan 73, 7005 – Rousse, Bulgaria
www.personnel-hold.com

Personnel Training EOOD, Rousse (Bułgaria), jest centrum VET, częścią Personnel Holding AD, a jego główna działalność koncentruje się na organizowaniu i realizacji szkoleń zawodowych, szkoleń z kluczowych kompetencji, poradnictwa zawodowego, udziału w europejskich programach i projektach. organizacji Personnel Holding AD, której częścią jest zespół Personnel Training EOOD, w ciągu ostatnich 3 lat był zaangażowany w opracowanie ponad 45 pomysłów i propozycji projektów w ramach różnych programów finansowanych przez UE, takich jak Erasmus+, COSME, EASI, H2020 , Kreatywna Europa, Daphne, INTERREG itp. Tak więc, nawet jeśli Personnel Training nigdy nie był zaangażowany w projekt UE, zespół jako część największego zespołu Personnel Holding ma doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi w różnych projektach Erasmus Plus. Centrum z powodzeniem przeszkoliło ponad 800 osób, zarówno pracujących, jak i bezrobotnych, w różnych kluczowych kompetencjach w 5 różnych bułgarskich miastach. Firma posiada również duże doświadczenie w pracy der różne projekty finansowane na szczeblu europejskim i krajowym w dziedzinie szkolenia i kwalifikacji zawodowych. Firma zbudowała silną współpracę z różnymi instytucjami rządowymi, ponieważ jej eksperci uczestniczą w różnych grupach roboczych zajmujących się tematami związanymi z reformami ustawodawstwa, strategiami uczenia się przez całe życie, krajowymi ramami kwalifikacji, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk szkoleniowych, a także inicjatywami na rzecz integracji migrantów dla pomyślnej integracji na rynku pracy i ogólnie w społeczeństwie. Szkolenia Kadr EOOD ściśle współpracuje z Bułgarską Agencją Zatrudnienia oraz Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych we wdrażaniu Krajowego Planu Zatrudnienia. Do najważniejszych działań szkoleniowych prowadzonych przez firmę należą następujące projekty: Projekt „Szkolenia dla Zatrudnienia” w ramach Narodowego Planu Zatrudnienia 2014 Projekt „Nowe Kierunki” w ramach Krajowego Planu Zatrudnienia 2015.

contattaci
su Whatsapp

Vuoi  partecipare ad un corso per riqualificarti nel mondo del lavoro?
Scrivici direttamente tramite WhatsApp.
Lo staff di Eduforma risponderà a tutte le tue domande!

391 7549842