PARTNERSTWO STRATEGICZNE ERASMUS PLUS KA2 „VET” - EILM

Celem projektu jest skoncentrowanie się na potrzebach edukacji zawodowej, szczególnie w zakresie poradnictwa zawodowego.

Zgodnie z badaniami ekspertów projektu (reprezentujących wszystkich partnerów) oraz dostępną literaturą, konieczna jest aktualizacja narzędzi i testów, stosowanych od lat oraz metodologii wspierania decyzji zawodowych i rozwoju zawodowego osób w okresie przejściowym oraz osób długotrwale bezrobotnych.

Dotychczasowe narzędzia oraz metody wsparcia rozwoju zawodowego wymagają aktualizacji, adaptacji do potrzeb młodych obywateli UE, co oznacza, że ​​doradcy (pracujący w szkołach, agencjach zatrudnienia, trenerzy itp.) potrzebują nowych  – nowoczesnych narzędzi, uławiających im pracę zawodową.

Konsorcjum skoncentruje się na wspieraniu inteligencji emocjonalnej i umiejętności społeczno-emocjonalnych osób młodych/bezrobotnych/szukających pracy dzięki:

Analizie sytuacji na rynku pracy, dostępności i atrakcyjności narzędzi wspierających doradztwo zawodowe;

Dzielenie się doświadczeniami i metodologiami partnerów biorących udział w projekcie w zakresie metod i narzędzi i możliwości ich wykorzystania w ramach podnoszenia kompetecji w zakresie inteligencji emocjonalnej.

Zapewnienie trenerom/doradcom zawodowym dostępu do szkolenia podnoszącego  umiejętności społeczno-emocjonalne: edukatorzy i trenerzy VET są często specjalistami w swoich przedmiotach technicznych, ale brakuje im umiejętności emocjonalnych i kompetencji opracowanych w celu radzenia sobie ze złożonymi sytuacjami społeczno-emocjonalnymi, jakie mogą napotkać w klasie

Projekt koncentruje się na szkolnictwie zawodowym oraz kadrą w obszarze szkolnictwa zawodowego jako GRUPIE DOCELOWEJ, w szczególności: doradców zawodowych, trenerów, psychologów, konsultantów, trenerów kariery (1.) i osób uczących się VET (2.).

Doskonalenie umiejętności powyższych grup docelowych pozwoli na podniesienie poziomu jakości poradnictwa zawodowego oraz łatwiejsze odnajdywanie się osób młodych, bezrobotnych na rynku pracy.

W związku z kryzysem gospodarczym w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych

Osoby długotrwale bezrobotne muszą nie tylko doskonalić swoje umiejętności techniczne, ale także mają trudności z motywacją, inicjatywą i utrzymaniem pozytywnego nastawienia.

Zrozumienie tego jest kluczem do poprawy ich szans na zatrudnienie.

Profesjonaliści, którzy uczą długotrwale bezrobotnych, muszą znać nie tylko treść techniczną, ale także proces nauczania i uczenia się.

Niezbędne jest wyposażenie nauczycieli w emocjonalne umiejętności rozpoznawania potrzeb uczestników kursu, radzenia sobie z ich niską samooceną, frustracją, gniewem i rozpaczą.

CELE:

Poprawa jakość pracy doradców, przy wykorzystaniu testu/przewodników online lub sesje indywidualnych (IO1-IO4)

Opracowanie  innowacyjnych zasobów dydaktycznych, wspierających kompetencje samych doradców w zakresie umiejętności emocjonalnych (O1-O4).

Opracowanie platformy z narzędziem do samooceny umiejętności emocjonalnych, oraz materiałami wspierającymi pracę doradców zawodowych/nauczycieli, trenerów. (IO1-IO3).

Ewaluacja jakości  narzędzi opracowanych w projekcie poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami, partnerami stowarzyszonymi i pośrednimi grupami docelowymi.

Promowanie informacji na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym i międzynarodowym poprzez wykorzystanie sieci partnerów

Celem długofalowym projektu jest poprawa jakości procesu nauczania i uczenia się poprzez rozwijanie umiejętności emocjonalnych wśród doradców w szkolnictwie zawodowym, zwiększenie skuteczności wspierania, w szczególności osób młodych na rynku pracy

Trening umiejętności emocjonalnych dla doradców umożliwi podniesienie poziomu kompetencji własnych, w zakresie zarządzania emocjami, wykorzystania nowych narzędzi, technologi, metod pracy i będzie miał pozytywny wpływ na rozwój zawodowy i przyszłą karierę.

Nowe narzędzia i metody pracy będą miały pozytywny wpływ na karierę zawodową  doradców i edukatorów.

Projekt wygeneruje pozytywny WPŁYW:

Szkolenie trenerów osób długotrwale bezrobotnych, które aktywnie poszukują pracy, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem i bezbronnością.

Pomoże uczniom szkół średnich, zawodowych rozwoju kariery zawodowej.

contattaci
su Whatsapp

Vuoi  partecipare ad un corso per riqualificarti nel mondo del lavoro?
Scrivici direttamente tramite WhatsApp.
Lo staff di Eduforma risponderà a tutte le tue domande!

391 7549842