ЕРАЗЪМ + КД2 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА "ПОO" - EILM

Обхватът на проекта е насочен към справяне с нуждите на сектора на ПОО от професионални консултации.
Според проучванията на експертите по проекта (представляващи всички партньори) и наличната литература, има нужда от актуализиране на остарелите тестове, които се използват от години и методологията за подпомагане на кариерните решения и професионалното развитие на хора в период на промяна и дългосрочно безработни, търсещи компетенции, важни за отворения пазар на труда в ЕС.
Форматът и методологията на оценяване и подпомагане на професионалното развитие вече не са подходящи за младите граждани на ЕС, което означава, че съветниците по ПОО (работещи в училища, агенции по труда, треньори и др.) търсят нови инструменти, подпомагащи личното кариерно развитие.
Консорциумът ще се съсредоточи върху подкрепата на емоционалната интелигентност и социално-емоционалните компетенции на бенефициента благодарение на:
Работа по конфликт: Пазарът на труда не е в състояние да отговори на работните нужди на гражданите, което кара много хора да прибягнат към обучението като отчаян начин да си намерят работа. В резултат на това, безпокойството, негативизма, демотивацията и безнадеждността в бъдещето са елементите, които оформят много по-сложна ситуация за учителите на безработните
Споделяне на опит и противоположни методологии: Тъй като е общ проблем и предизвикателство в цяла Европа, има възможност за споделяне на опит и методологии за трансфер на знания.
Осигуряване на обучители със социално-емоционални умения: преподавателите и обучителите в ПОО често са специалисти в техническата си тема, но нямат развити емоционални умения и компетенции, за да се справят със сложните социално-емоционални ситуации, с които могат да се сблъскат в класните стаи
Проектът е фокусиран върху ПОО като ЦЕЛЕВА ГРУПА, особено: съветници по ПОО, кариерни треньори (1-во) и учащи в ПОО (2-ро).
Подобряването на компетенциите на тези групи е много обещаващо за постигане на широки резултати, идващи от услугите, предоставяни на голям брой от клиентите на съветниците.
Поради икономическата криза през последните няколко години се наблюдава значителен ръст в броя на хората, които са продължително безработни.
Дългосрочно безработните не само трябва да подобрят техническите си умения, но имат и трудности с мотивация, инициативност и поддържане на положително отношение.
Разбирането на това е ключово за подобряване на тяхната пригодност за работа.
Професионалистите, които обучават дългосрочно безработни, трябва не само да познават техническото съдържание, но и процеса на преподаване и учене.
Жизненоважно е да се дадат на учителите емоционални умения, за да идентифицират нуждите на участниците в курса и да се справят с тяхното ниско самочувствие, разочарование, гняв и безнадеждност.
ЦЕЛИ:
Да се подобри качеството на образователната практика на съветниците, като се използват онлайн тестове/ръководства или коучинг сесии (O1-O4), за да се улесни управлението на емоционалните процеси в класната стая.
Разработване на иновативни учебни ресурси за обучение на преподаватели в ПОО в емоционални компетенции (O1-O4).
Разработване на интерактивна платформа с виртуални пространства за самооценка на емоционални компетенции, съвместно създаване и разпространение на образователни материали, обмен на идеи и методологии и др. (IO1-IO3).
Тестване на качеството на получените продукти, консултирайки заинтересовани страни, асоциирани партньори и непреки целеви групи.
Разпространение на проекта на местно/регионално/национално и международно ниво, възползвайки се от партньорската мрежа
Крайната цел на този проект е да се подобри качеството на процеса на преподаване и учене чрез развиване на емоционални умения сред съветниците в ПОО, за да се справят ефективно със специфичната характеристика на целевата група: ученици от ПОО.
Обучението по емоционални умения за съветници в ПОО ще подобри тяхната професионална практика, ще подобри очакванията им за успех в преподаването на целевата група и ще окаже положително въздействие върху професионалното развитие и бъдещата кариера.
Като предлагат нови инструменти и методи, те ще подпомогнат избягването на синдрома на професионалното прегряване (burnout).
Проектът ще генерира положително ВЪЗДЕЙСТВИЕ:
Обучение на обучителите на дългосрочно безработните, които активно търсят работа, особено тези, които са изложени на риск от изключване и уязвимост.
Това ще помогне на учениците от ПОО, които искат да подобрят обучението си, за да запазят или подобрят професионалната си кариера.

contattaci
su Whatsapp

Vuoi  partecipare ad un corso per riqualificarti nel mondo del lavoro?
Scrivici direttamente tramite WhatsApp.
Lo staff di Eduforma risponderà a tutte le tue domande!

391 7549842